Κάποια Νόμπελ Ειρήνης πρέπει να ξηλωθούν άμεσα-UPDATE2

1 Σεπτεμβρίου, 2013

.

Κάποια Νόμπελ Ειρήνης πρέπει να ξηλωθούν άμεσα (με αντίστροφη χρονολογική σειρά)

Συναφές — Related — En Rapport: Νόμπελ Ειρήνης στην Ε.Ε: «για την ειρήνη, την συμφιλίωση, την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα» (LoL)

Να χτυπήσεις ή να μην χτυπήσεις, αυτό είναι το στρατηγικό ερώτημα - To strike or not to strike, that is the strategic question - Frapper ou ne pas frapper, s'est ça la question stratégique. via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Να χτυπήσεις ή να μην χτυπήσεις, αυτό είναι το στρατηγικό ερώτημα – To strike or not to strike, that is the strategic question – Frapper ou ne pas frapper, s’est ça la question stratégique. via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Ω, σταματήστε να ανησυχείτε. Θα μου έδωσαν ένα βραβείο ειρήνη, αν δεν ήξερα τι έκανα; - Oh, cessez de vous inquiéter. Auraient-ils donner à moi un prix de la paix si je ne savais pas ce que je faisais? [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Ω, σταματήστε να ανησυχείτε. Θα μου έδιναν Βραβείο Ειρήνης, αν δεν ήξερα τι έκανα; – Oh, cessez de vous inquiéter. Auraient-ils donner à moi un Prix de la Paix si je ne savais pas ce que je faisais? [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Some of Nobel Peace Prizes have to be immediately stripped (in reverse chronological order)

Certains des Prix Nobel de la Paix doivent être immédiatement retirés (Dans l’ordre chronologique inversé)

© Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer

© οι μεταφράσεις μας ΔΕΝ αναδημοσιεύονται, παρά ΜΟΝΟΝ έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση- our translations are NOT reproduced: but ONLY after prior consultation – nos traductions NE SONT PAS reproduites: qu’UNIQUEMENT après consultation préalable

Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2012 απονεμήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) "για πάνω από έξι δεκαετίες συνέβαλαν στην πρόοδο της ειρήνης και της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη". - The Nobel Peace Prize 2012 was awarded to European Union (EU) "for over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe" - Le Nobel de la paix 2012 a été attribué à l'Union européenne (UE) "pendant plus de six décennies contribué à l'avancement de la paix et de la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe» via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2012 απονεμήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) «για πάνω από έξι δεκαετίες συνέβαλαν στην πρόοδο της ειρήνης και της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη». – The Nobel Peace Prize 2012 was awarded to European Union (EU) «for over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe» – Le 2012 a été attribué à l’Union européenne (UE) «pendant plus de six décennies contribué à l’avancement de la paix et de la réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme en Europe» via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

 Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2009 απονεμήθηκε στην Barack H. Ομπάμα "για εξαιρετικές προσπάθειές του να ενισχύσει τη διεθνή διπλωματία και τη συνεργασία μεταξύ των λαών». - The Nobel Peace Prize 2009 was awarded to Barack H. Obama "for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples" - Le Prix Nobel de la Paix 2009 a été décerné à Barack H. Obama "pour ses efforts extraordinaires pour renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples» via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2009 απονεμήθηκε στον Barack H. Ομπάμα «για τις εξαιρετικές προσπάθειές του να ενισχύσει τη διεθνή διπλωματία και τη συνεργασία μεταξύ των λαών». – The Nobel Peace Prize 2009 was awarded to Barack H. Obama «for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples» – Le Prix Nobel de la Paix 2009 a été décerné à Barack H. Obama «pour ses efforts extraordinaires pour renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples» via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Το Νόμπελ Ειρήνης 2007 απονεμήθηκε από κοινού στον Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) και Albert Arnold (Al) Gore νεώτερος "για τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία και τη διάδοση μεγαλύτερη γνώση για τεχνητές αλλαγή του κλίματος, και να θέσει τις βάσεις για την τα μέτρα που απαιτούνται για την εξουδετέρωση αυτής της αλλαγής " - The Nobel Peace Prize 2007 was awarded jointly to Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and Albert Arnold (Al) Gore Jr. "for their efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change, and to lay the foundations for the measures that are needed to counteract such change" - Le Nobel de la paix 2007 a été décerné conjointement au Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et Albert Arnold (Al) Gore Jr. "​​pour leurs efforts de collecte et de diffusion des connaissances sur l'homme fait des changements climatiques, et à jeter les bases d'les mesures qui sont nécessaires pour contrer de tels changements " - Paix 2007 de La de Le Nobel d'experts d'un Groupe d'Au de conjointement de décerné d'été sur l'évolution du climat intergouvernemental (GIEC) et Albert Arnold (Al) Gore Jr. « versez leurs efforts de collecte et climatiques de changements de DES de fait de l'homme de sur de connaissances de diffusion des, et les nécessaires de sont de qui de mesures d'les de bases de les de jeter d'à versent des changements de contrer de tels » via  [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2007 απονεμήθηκε από κοινού στην Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και τον Albert Arnold (Al) Gore τον νεώτερο «για τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία και τη διάδοση της γνώση για τις ανθρωπογενείς αλλαγές του κλίματος, ώστε να θέσουν τις βάσεις για την τα μέτρα που απαιτούνται για την εξουδετέρωση αυτής της αλλαγής » – The Nobel Peace Prize 2007 was awarded jointly to Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and Albert Arnold (Al) Gore Jr. «for their efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change, and to lay the foundations for the measures that are needed to counteract such change» – Le Nobel de la paix 2007 a été décerné conjointement au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du changement climatique (GIEC) et Albert Arnold (Al) Gore Jr. «​​pour leurs efforts de collecter et de diffusier des connaissances sur le changement climatique fait par l’homme, et à jeter les bases d’les mesures qui sont nécessaires pour contrer de tels changements» via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Μικροπίστωση με σκοπό το κέρδος: Η μικροπίστωση σχεδιάστηκε για να επιτρέπει τους φτωχούς να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Στην Ινδία, έγινε πίστωση για καταναλωτικά αγαθά, οδηγώντας τους φτωχούς στα χρέη, εις όφελος ιδιωτικών επιχειρήσεων δανείων ... χρησιμοποιώντας "τοκογλυφικά" επιτόκια (24-30 τοις εκατό ανά έτος) για τη στήριξη των μισθών και των κερδών εξωφρενικές τους προγραμματιστές ... αφήνοντας τα θύματα χωρίς άλλη διέξοδο, παρά να θέσουν τέρμα στη ζωή τους.- Microfinance for profit: Microfinance was meant to enable the poor to set up small businesses and improve their lives. In India, it has become credit for consumer goods, driving the poor into debt and profiting private loan companies... using “usurious” interest rates (24-30 percent per year) to sustain their promoters’ extravagant salaries and profits... leaving victims with no way out but to end their own lives. - Le microcrédit à but lucratif: Le microcrédit a été conçu pour permettre aux pauvres de créer de petites entreprises et d'améliorer leur vie. En Inde, il est devenu crédit pour les biens de consommation et a conduit les pauvres à s'endetter profitant aux sociétés de prêt privé ... en utilisant des taux d'intérêt "usuraires" (24-30 pour cent par an) pour soutenir les salaires et les profits extravagants des promoteurs ... laissant aux victimes sans issue, mais à mettre fin à leur propre vie. Via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Μικροπίστωση με σκοπό το κέρδος: Η μικροπίστωση σχεδιάστηκε για να επιτρέπει στους φτωχούς να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Στην Ινδία, έγινε πίστωση για καταναλωτικά αγαθά, οδηγώντας τους φτωχούς στα χρέη, εις όφελος ιδιωτικών επιχειρήσεων δανείων … χρησιμοποιώντας «τοκογλυφικά» επιτόκια (24-30%) για τη στήριξη των εξωφρενικών μισθών και των κερδών των υποστηρικτών τους  … αφήνοντας τα θύματα χωρίς άλλη διέξοδο, παρά να θέσουν τέρμα στη ζωή τους.- Microfinance for profit: Microfinance was meant to enable the poor to set up small businesses and improve their lives. In India, it has become credit for consumer goods, driving the poor into debt and profiting private loan companies… using “usurious” interest rates (24-30 percent per year) to sustain their promoters’ extravagant salaries and profits… leaving victims with no way out but to end their own lives. – Le microcrédit à but lucratif: Le microcrédit a été conçu pour permettre aux pauvres de créer de petites entreprises et d’améliorer leur vie. En Inde, il est devenu crédit pour les biens de consommation et a conduit les pauvres à s’endetter, profitant aux sociétés de prêt privé … en utilisant des taux d’intérêt «usuraires» (24-30 pour cent par an) pour soutenir les salaires et les profits extravagants des promoteurs … laissant aux victimes sans issue, mais à mettre fin à leur propre vie. Via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Ο 14ος Δαλάι Λάμα (Tenzin Gyatso) στο μισθολόγιο της CIA - The 14th Dalai Lama (Tenzin Gyatso) on the CIA payroll - The 14th Dalai Lama (Tenzin Gyatso) on the CIA 14ème Dalai Lama (Tenzin Gyatso) sur la feuille de paie de CIA. via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Νόμπελ Ειρήνης 1989 στον 14ο Δαλάι Λάμα (Tenzin Gyatso) στο μισθολόγιο της CIA – Nobel Peace Prize 1989 to 14th Dalai Lama (Tenzin Gyatso) on the CIA payroll – Prix Nobel de la Paix 1989 au 14ème Dalai Lama (Tenzin Gyatso) sur la feuille de paie de CIA.- via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 1973 απονεμήθηκε από κοινού στον Henry A. Kissinger και ο Le Duc Tho Le Duc Tho αρνήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης - The Nobel Peace Prize 1973 was awarded jointly to Henry A. Kissinger and Le Duc Tho Le Duc Tho declined the Nobel Peace Prize - Le Nobel de la paix 1973 a été attribué conjointement à Henry A. Kissinger et Le Duc Tho Le Duc Tho a refusé le Prix Nobel de la Paix. via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 1973 απονεμήθηκε από κοινού στον Henry A. Kissinger και τον Lê Đức Thọ. Ο Lê Đức Thọ αρνήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης – The Nobel Peace Prize 1973 was awarded jointly to Henry A. Kissinger and Le Duc Tho. Lê Đức Thọ declined the Nobel Peace Prize – Le Nobel de la paix 1973 a été attribué conjointement à Henry A. Kissinger et Lê Đức Thọ. Lê Đức Thọ a refusé le Prix Nobel de la Paix. via [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Γιατί ο Le Duc Tho αρνήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης που μοιράστηκε με τον Κίσινγκερ
Στους Lê Đức Thọ και Χένρι Κίσινγκερ απονεμήθηκε από κοινού το 1973 το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές τους στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες Ειρήνης στο Παρίσι.
Εν τούτοις ο Lê Đức Thọ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο, υποστηρίζοντας ότι η ειρήνη δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί, και ότι οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιου Βιετνάμ παρέβαιναν τις συμφωνίες Ειρήνης των Παρισίων:
«… Ωστόσο, μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης στο Παρίσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διοίκηση της Saigon συνεχίζουν τις βαρύτατες παραβιάσεις μιας σειράς βασικών ρητρών της συμφωνίας αυτής. Η διοίκηση της Saigon, με τη βοήθεια και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεχίζει τις πράξεις πολέμου. Η ειρήνη δεν έχει ακόμη πραγματικά αποκατασταθεί στο Νότιο Βιετνάμ.
Υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο για μένα να δεχθώ το βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη του 1973, το οποίο η επιτροπή μου επεφύλαξε. Μόλις η συμφωνία των Παρισίων για το Βιετνάμ γίνει σεβαστή, και σιγήσουν τα όπλα και μια πραγματική ειρήνη είναι αποκατασταθεί στο Νότιο Βιετνάμ, τότε θα είμαι σε θέση να εξετάσω και να αποδεχθώ αυτό το βραβείο. Με τις ευχαριστίες μου στην επιτροπή για το βραβείο Νόμπελ, σας παρακαλώ να δεχθείτε, κυρία, τον ειλικρινή σεβασμό μου».

Why Le Duc Tho declined the Peace Nobel Prize shared with Kissinger
Tho and Henry Kissinger were jointly awarded the 1973 Nobel Peace Prize for their efforts in negotiating the Paris Peace Accords.
However, Thọ declined to accept the award, claiming that peace had not yet been established, and that the United States and the South Vietnamese governments were in violation of the Paris Peace Accords:
«… However, since the signing of the Paris agreement, the United States and the Saigon administration continue in grave violation of a number of key clauses of this agreement. The Saigon administration, aided and encouraged by the United States, continues its acts of war. Peace has not yet really been established in South Vietnam.
In these circumstances it is impossible for me to accept the 1973 Nobel Prize for Peace which the committee has bestowed on me. Once the Paris accord on Vietnam is respected, the arms are silenced and a real peace is established in South Vietnam, I will be able to consider accepting this prize. With my thanks to the Nobel Prize Committee please accept, madame, my sincere respects.»

Pourquoi Le Duc Tho a refusé le Prix Nobel de la Paix partagé avec Kissinger
Lê Đức Thọ et Henry Kissinger ont reçu conjointement le prix Nobel de la paix 1973 pour ses efforts dans la négociation des Accords de paix de Paris.
Cependant, Lê Đức Thọ a refusé d’accepter le prix, affirmant que la paix n’avait pas encore été établie, et que les Etats-Unis et les gouvernements sud-vietnamiennes étaient en violation des accords de paix de Paris:
« …Cependant, depuis la signature des accords de Paris, les États-Unis et l’administration de Saigon poursuivent une grave violation d’un certain nombre de clauses clés de cette convention. L’administration de Saigon, aidée et encouragée par les Etats-Unis, poursuit ses actes de guerre. La paix n’a pas encore vraiment été mis en place au Sud-Vietnam.
Dans ces circonstances, il est impossible pour moi d’accepter le 1973 prix Nobel de la paix, que le comité m’a accordé. Une fois les accords de Paris sur le Vietnam seront respectés, les armes vont se taire et une vraie paix sera établie au Sud-Vietnam, je serai en mesure d’envisager d’accepter ce prix. Avec mes remerciements au Comité du Prix Nobel, veuillez agréer, Madame, mes sincères respects ».

Obama - Gore - Arafat

Obama – Gore – Arafat [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Sources-Πηγές

– Obama : il faut lui retirer le prix Nobel de la Paix (lesobservateurs.ch)
Obama Nobel Peace Prize Appeal Sought By Bolivian President And Russian Lawmaker (huffingtonpost.com)
– Obama Should Lose Nobel Prize If US Strikes Syria–Pushkov (http://en.ria.ru)
– Obama Should Lose Nobel Prize If US Strikes Syria – Pushkov (prisonplanet.com)
– Obama should be stripped of his Nobel Peace prize if he starts Syria war (Russia Today)
Nobel Committee asked to strip Obama of Peace Prize. The Bolivian President and a Russian political leader have launched a campaign to revoke Obama’s honour after the US attacked Libya. (digitaljournal.com)
– Return the Nobel Peace Prize, Obama! UN Inspectors: We are watching you! (http://english.pravda.ru)
– Has the Nobel Peace Prize lost all credibility? (examiner)
– Nobel peace prize poor choices (spease.hubpages)
– The Dalai Lama: A CIA Agent (henrymakow)

.

.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται. — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered. — NOTEZ S’il vous plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5ck

.

.


Αρέσει σε %d bloggers: