Έχουμε εκπαιδευτεί να μην βλέπουμε τους Παλαιστινίους ως ανθρώπους-πρώην στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων

5 Νοεμβρίου, 2014

.

We are trained to not see Palestinians as humans – former IDF soldier

Nous sommes formés pour ne pas voir les Palestiniens comme des humainsancien soldat de Tsahal

.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5Dx

.

Θέατρο Σκιών ο Bernard-Henri Lévy (ο καραγκιόζης)

2 Αυγούστου, 2014

Shadow Theatre by Bernard-Henri Lévy

Théâtre d’ombres par Bernard-Henri Lévy

Bernard-Henri Lévy, η τέχνη της φιλοσοφίας δεν αξίζει, παρά μόνο αν είναι μια τέχνη του πολέμου.

Περιουσία: 150180 εκατομμύρια ευρώ (2010)

Ο IDF(Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) είναι ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχετε την ίδια ηλικία με το κράτος του Ισραήλ (1948, 65 ετών).

BHL:Το κράτος του Ισραήλ για κάθε Εβραίο και για κάθε δημοκράτη είναι κάτι πολύ σημαντικό Υπάρχει μια περίπτωση Δημοκρατίας, που πραμένει όρθια, που δεν έχει βυθιστεί, παρά την συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση, που διήρκεσε περισσότερο από 60 χρόνια και αυτό το δημοκρατικό κράτος είναι το κράτος του Ισραήλ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με ένα στρατό που κάνει ό, τι έκανε στη Γάζα; Όπως είπαν τα Ηνωμένα Έθνη.. αυτό είναι για να σας προκαλέσω..

BHL: Με έναν στρατό όπως και όλοι οι στρατοί του κόσμου προφανώς κάνουν λάθη, αλλά γράφω και αποδεικνύω ότι παραμένει, ωστόσο, ο μόνος δημοκρατικός στρατός που ξέρω, όπου  από πάνω μέχρι κάτων στην ιεραρχία και από το πρωί μέχρι το βράδυ θέτουμε ηθικά ζητήματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πλάκα κάνεις

BHL: Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό .. Υπάρχουν δύο εκθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Λίβανο, όπου ρωτώ τις ισραηλινές ειδικές μονάδες και αποδείκνύω και περιγράφω την πραγματικότητα, προσπαθώντας με όλα τα μέσα σε αυτή την κατάσταση της φρίκης που είναι οι πόλεμοι ώστε να σωθούν οι άμαχοι.

Ο ψεύτο-φιλόσοφος Bernard Henri Lévy - The pseudo-philosopher Bernard Henri Lévy - Le pseudo-philosophe Bernard-Henri Lévy  [Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Ο ψεύτο-Φιλόσοφος Bernard Henri Lévy – The pseudo-Philosopher Bernard Henri Lévy – Le pseudo-Philosophe Bernard-Henri Lévy [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

 


© Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια — Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer

© οι μεταφράσεις μας ΔΕΝ αναδημοσιεύονται, παρά ΜΟΝΟΝ έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση- our translations are NOT reproduced: but ONLY after prior consultation – nos traductions NE SONT PAS reproduites: qu’UNIQUEMENT après consultation préalable

Bernard-Henri Lévy, the art of philosophy is not worth but if it is an art of war.

Fortune: 150 to 180 million euros (2010)

IDF is the most moral army in the world (Mads Fredrik Gilbert: Now, once more treated like animals by “the most moral army in the world” [sic!])

REPORTER: You have the same age as the State of Israel (1948, age 65).

BHL:The state of Israel for all Jews and for any Democrat is something very important there is a case that stands Democracy, which has not fallen, despite a state of undeclared war that lasted more than 60 years and this democratic state is Israel.

REPORTER: With an army that does what it did in Gaza? As said the United Nations, well .. this is to provoke you.

BHL: With an army like all armies of the world obviously makes mistakes, but I write and I showed it nevertheless remains the only democratic army that I know where from the high to down the hierarchy we ask from morning to evening moral issues

REPORTER: It is a joke

BHL: This is extremely serious .. There are two reports during the Gaza war and during the war of Lebanon, where I ask Israeli special units and I show and I describeit indeed, testing by all means in this situation of horror which are wars, to save to the maximum the civilian populations.

BernardHenri Lévy, l’art de la philosophie ne vaut que s’il est un art de la guerre.

Fortune : 150 à 180 millions d’euros (2010)

Tsahal est l’armée la plus morale au monde

JOURNALISTE :  Vous avez le même âge que l’état d’Israël (1948, 65 ans).

BHL : L’état d’Israël pour tout Juif et pour tout Démocrate c’est quelque chose de très important… il y a un cas de Démocratie qui tient débout, qui n’a pas sombré, malgré un état de guerre larvée qui dure depuis plus de 60 ans et cet état démocratique c’est Israël.

JOURNALISTE : Avec une armée qui fait ce qu’elle a fait à Gaza? Comme dit les Nations Unis, allez.. ça c’est pour vous provoquer.

BHL : Avec une armée qui comme toutes les armées du monde évidemment commet des erreurs, mais dont j’écris et dont je démontre qu’elle demeure néanmoins la seule armée démocratique que je connaisse, où du haute en bas de la hiérarchie on se pose du matin au soir des questions morales

JOURNALISTE : Ca c’est une plaisanterie…

BHL : C’est extrêmement sérieux.. Il ya deux reportages pendant la guerre de Gaza et pendant la guerre du Liban, où j’interroge des soldats des unités spéciales israéliennes et je démontre et je le décris en effet essayant par tout le moyen dans cette situation d’horreur que sont les guerres d’épargner au maximum les populations civiles.

.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5Bu

.

 


Αρέσει σε %d bloggers: