Πραξικόπημα στην Μπουρκίνα Φάσο/Οι Μουρκιναμπέζοι διώχνουν τον Compaoré, ο Στρατός αναλαμβάνει την εξουσία

31 Οκτωβρίου, 2014

UPDATE:

Αντισυνταγματάρχης Ισαάκ Yacouba Zida - Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida - Le Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida [Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Αντισυνταγματάρχης Isaac Yacouba Zida – Lietenant Colonel Isaac Yacouba Zida – Le Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

Μπουρκίνα Φάσο: δύο στρατιωτικοί μάχονται για την εξουσία. Αντισυνταγματάρχης Isaac Yacouba Zida. Μπουρκίνα Φάσο: Ο Αντισυνταγματάρχης Zida βρίσκεται στο προεδρικό μέγαρο

Burkina Faso: two militarists fighting for power. Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida. Burkina Faso: Lieutenant Colonel Zida is in the presidential palace.

Burkina Faso: deux militaires se disputent le pouvoir. Le Lieutenant-Colonel Isaac Yacouba Zida. Burkina-Faso: le lieutenant-colonel Zida est au palais présidentiel


Ο Στρατηγός Honoré Traoré - General Honoré Traoré - Général Honoré Traoré  [Μεγαλώστε - Enlarge - Agrandir]

Ο Στρατηγός Honoré Nabéré Traoré – General Honoré Nabéré Traoré – Général Honoré Nabéré Traoré [Μεγαλώστε – Enlarge – Agrandir]

Coup detat in Burkina Fasso/The Burkinabese drive out Compaoré, the army comes to power

Coup détat au Burkina Fasso/Les Burkinabès chassent Compaoré, l’armée prend le pouvoir

.

Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous Plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5Dl

.

Πωλήσεις όπλων στην Αίγυπτο: διαδραστικό-UPDATE3

19 Αυγούστου, 2013

.

Συναφές—Related—en Rapport: Βοήθεια των ΗΠΑ προς την Αίγυπτο: Ας φάνε Falcon-16 — U.S. Aid to Egypt: Let them eat Falcon-16′s (firedoglake) — US Aid en Egypte: Qu’ils mangent de Falcon-16

New York Times: οι ΗΠΑ συνένοχοι στην καταστροφή της αιγυπτιακής δημοκρατίας. Η πολιτική των ΗΠΑ είναι σαφής: Καμία δημοκρατία για τις ισλαμικές πλειοψηφίες. Γιατί τα μέσα ενημέρωσης παπαγαλίζουν την διγλωσσία του Orwel-Ομπάμα; New York Times: The US complicit in the destruction of Egyptian democracy. U.S. policy is clear: No democracy for Islamic majorities. Why does the media parrot Obama’s Orwellian double talk?– Les États-Unis complices de la destruction de la démocratie égyptienne. La politique américaine est claire: pas de démocratie pour les majorités islamiques. Pourquoi le médias répètent comme des perroquets le double discours d’Orwel-Obama ? (NYT)

Καλύτερη προσέγγιση από τις ΗΠΑ προς την Αίγυπτο - Better Approach by the US toward Egypt - Meilleure approche des États-Unis envers l'Egypte

Καλύτερη προσέγγιση από τις ΗΠΑ προς την Αίγυπτο – Better Approach by the US toward Egypt – Meilleure approche des États-Unis envers l’Égypte, via

© Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια — Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer

© οι μεταφράσεις μας ΔΕΝ αναδημοσιεύονται, παρά ΜΟΝΟΝ έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση- our translations are NOT reproduced: but ONLY after prior consultation – nos traductions NE SONT PAS reproduites: qu’UNIQUEMENT après consultation préalable

Σφαγή στη Rabaa/εικόνες φρίκης/οι ευαίσθητες ψυχές να απέχουν- Rabaa Massacre/scenes of horror/sensitive souls to abstain – le Massacre de Rabaa/scènes d’horreur/âmes sensibles s’abstenir (video, by Ibrahim Elmasry Director )

Egypt:Clashes Erupt in Egypt As Protesters March Against Earlier Bloodshed. Fueled by this week’s bloody crackdown, Muslim Brotherhood supporters took to the streets Friday, sparking more deadly clashes

Αίγυπτος: Συγκρούσεις ξεσπούν στην Αίγυπτο, καθώς οι διαδηλωτές βαδίζουν κατά προηγούμενης αιματοχυσίας.

Égypte : Des affrontements éclatent à l’Égypte, alors que les manifestants marchent contre le carnage antérieur.

Πωλήσεις όπλων στην Αίγυπτο – διαδραστικό (The Guardian)
Επηρεασμένη από τις εκθέσεις των κακών πρακτικών του στρατού και της αστυνομίας της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαμαρτυριών, η βρετανική κυβέρνηση σταμάτησε την εξαγωγή των τμημάτων όπλων στην Αίγυπτο την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην κρατική εξουσία; Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα έτη και τύπους όπλων στο παρακάτω διαδραστικό για να μάθετε περισσότερα.

Μονάδες όπλων που στάλθηκαν στην Αίγυπτο - Units of arms sent to Egypt - Unités d'armes envoyés en Egypte [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Μονάδες όπλων που στάλθηκαν στην Αίγυπτο – Units of arms sent to Egypt – Unités d’armes envoyés en Egypte [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Αξία των όπλων που πουλήθηκανι στην Αίγυπτο σε δολάρια - Value of arms sold to Egypt in dollars - Valeur des armes vendues à l'Egypte en dollars [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Αξία των όπλων που πουλήθηκαν στην Αίγυπτο σε δολάρια – Value of arms sold to Egypt in dollars – Valeur des armes vendues à l’Egypte en dollars [Enlarge-agrandir-μεγαλώστε]

Arms sales to Egypt – interactive (The Guardian)
Influenced by reports of military and police malpractice during recent protests the UK government halted the export of arms components to Egypt on Friday 19 July 2013. How will this affect the state’s strength? You can select specific years and types of weapons in our interactive to find out more.

Les ventes d’armes à l’Egypte – interactif (The Guardian)
Influencé par les rapports des mauvaises pratiques des militaires et de la police lors des manifestations récentes, le gouvernement britannique a arrêté l’exportation de composants d’armes à l’Egypte le vendredi 19 Juillet 2013. Comment cela affectera la force de l’Etat? Vous pouvez sélectionner des années et des types spécifiques d’armes dans notre interactif pour en savoir plus.

Περαιτέρω πληροφορίες-Further Reading -Pour aller plus loin:

– Country profile: Egypt (BBC)
– Egypt (The CIA World Factbook)
– Egypt (The Library of Congress)

.

.

Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered. — ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5ae

.

.


Αρέσει σε %d bloggers: