Επείγον Περιστατικό / Emergency / Urgence

19 Οκτωβρίου, 2013

.

Διεθνής διάκριση για αντιρατσιστική ταινία Ελλήνων μαθητών: Από τους Παξούς στη Βιέννη
Άλλη μία διάκριση προστίθεται στο μακρύ κατάλογο επιτυχιών των εργαστηρίων ταινιών μας. Η πιό πρόσφατη έρχεται από τη Βιέννη.
Η ταινία «Επείγον Περιστατικό», δημιουργήθηκε από τους μαθητές του γυμνασίου των Παξών, στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου ταινιών και τιμήθηκε με το «Λογοτεχνικό Βραβείο των ΜΜΕ» στην Αυστρία. Η «Κάμερα Ζιζάνιο» υπέβαλε την ταινία.

via

© Μετάφραση, μοντάζ, φωτισμοί, σκηνικά και κοστούμια — Translation, editing, lighting, scenery and costumes — Traduction, édition, éclairage, décors et costumes: L’Enfant de la Haute Mer

© οι μεταφράσεις μας ΔΕΝ αναδημοσιεύονται, παρά ΜΟΝΟΝ έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση- our translations are NOT reproduced: but ONLY after prior consultation – nos traductions NE SONT PAS reproduites: qu’UNIQUEMENT après consultation préalable

Τα «Λογοτεχνικά Βραβεία των ΜΜΕ» είναι ένα ετήσιο γεγονός του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Τεχνών στην Αυστρία, η οποία βραβεύει τις οπτικοακουστικές εργασίες των μαθητών από την Αυστρία και τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Φέτος, όπως ενημερωθήκαμε, υποβλήθηκαν 450 δημιουργίες μαθητών από την Ευρώπη και η επιλογή της καλύτερης ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο.
Η διαλογή των καλύτερων ταινιών θα πραγματοποιηθεί από τις 6 ως τις 8 Νοεμβρίου 2013, στη Βιέννη και οι νέοι δημιουργοί καλούνται για να παρευρεθούν στην πρωτεύουσα της Αυστρίας και να μιλήσουν για την δουλειά τους.

Οι Παξοί είναι ένα πανέμορφο, αλλά πολύ μικρό νησί στο Ιόνιο, κοντά στην Κέρκυρα. Έχει 2.500 μόνιμους κατοίκους και ένα γυμνάσιο, στο οποίο φοιτούν περίπου 80 μαθητές. Η ζωή κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι δύσκολη, επειδή τα πλοία σταματούν λόγω κακοκαιρίας.
Σε αυτό το νησί για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως 14 Απρ 2013, ένα κινηματογραφικό εργαστήριο για τους μαθητές του σχολείου. Το ένα τέταρτο από τους μαθητές παρακολούθησαν το σεμινάριο .
Τα παιδιά παρακολούθησαν εισαγωγικό μάθημα για την τέχνη του κινηματογράφου και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, έγραψαν σενάρια και δημιούργησαν δύο ταινίες μικρού μήκους , το «Καλάθι με Ρόδες», διάρκειας 2:30 λεπτών και το «Επείγον Περιστατικό», διάρκειας 5 λεπτών.
Και οι δύο ταινίες είχαν ως κεντρικό θέμα, τα δικαιώματα των παιδιών. Στην πρώτη ταινία, οι μαθητές αντιμετώπισαν με φαντασία και χιούμορ την αναπηρία του συμμαθητή τους και στο δεύτερο που επισημαίνονται πολλά από τα σύγχρονα προβλήματα των νέων ανθρώπων όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο εκφοβισμός, αλλά και το οξύ πρόβλημα του αποκλεισμού των νησιών κατά τη διάρκεια των ημερών με κακοκαιρία.

International Award for anti-racist film of Greek students: From Paxoi Island to Vienna
Another distinction is added to the long list of successes of our film workshops. The most recent one comes from Vienna.
The film “Emergency”, created from students of Paxoi high school, in the frames of a film workshop, excelled in «Media Literacy Awards», Austria. Camera Zizanio submitted the film.
Media Literacy Awards is an annual event of the Ministry of Education, Culture and Arts in Austria, which awards audiovisual works of students from Austria and European countries.
This year, as we were informed, 450 student creations from Europe were submitted and selection of the best ones was a very difficult task.
The screening of the winning films will take place from November 6 to 8, 2013, in Vienna and the young creators are invited to attend the Austrian capital and talk about their work.
Paxoi is a gorgeous  but very small island in the Ionian sea near the island of Corfu. It has 2,500 permanent residents and a secondary school, in which about 80 students attend. Life during the winter is difficult because the ferry service stops when the weather is bad.
On this island for the first time, took place from 9 to 14 April 2013 a film workshop for the students of the school. One quarter of the students attended this workshop.
Children attended an introduction class about the art of cinema and then they were divided into two groups, wrote scenarios and created two short films, the “Basket Roll” of 2:30 minutes and the “Emergency” of 5 minutes.
Both films had as central theme,children’s rights. In the first movie, students faced with imagination and humor the disability of their classmate and in the second they highlighted many of the contemporary issues of young people such as social exclusion,bullying but also the acute problem of the blockade  of the islands during the days of bad weather.

Prix ​​international pour film antiraciste des élèves Grecs: De l’île de Paxi à Vienne
Une autre distinction est ajoutée à la longue liste de succès de nos ateliers de cinéma. La plus récente provient de Vienne.
Le film «Emergency», créé par les lycéens de Paxoi dans le cadre d’un atelier de cinéma, a excellé dans le « Prix Litteraire des Médias », en Autriche. Caméra Zizanio a soumis le film.
Le « Prix Litteraires des Médias » est un événement annuel du ministère de l’Éducation, de la Culture et des Arts en Autriche, qui récompense des œuvres audiovisuelles des  lycéens des pays en Autriche et en Europe.
Cette année, nous avons été informés, 450 créations de  lycéens en provenance d’Europe ont été soumis et la sélection des meilleurs fut une tâche très difficile.
La projection des films primés aura lieu du 6 au 8 Novembre 2013, à Vienne, et les jeunes créateurs sont invités à assister à la capitale Autrichienne et à parler de leur travail.
Paxoi est une île magnifique mais très petite en mer ionienne près de l’île de Corfou. Elle compte 2.500 résidents permanents et une école secondaire, que fréquenten environ 80 élèves. La vie pendant l’hiver est difficile parce que le service de ferry s’arrête quand le temps est mauvais.
Sur cette île pour la première fois, a eu lieu de 9 au 14 avril 2013 un atelier de film pour les lycéens de l’école. Un quart des lycéens s’est occupé de cet atelier.
Les enfants ont suivi une classe d’introduction au sujet de l’art du cinéma et ensuite, ils ont été divisés en deux groupes, ont écrit des scénarios et ont créé deux courts-métrages, « Le panier aux Roues » de 2:30 minutes et « Urgence » de 5 minutes.
Les deux films ont eu en tant que thème central, les droits de l’enfant. Dans le premier film, les lycéens ont envisagé avec imagination et humour le handicap de leur camarade de classe, et dans le deuxième, ils ont souligné de nombreuses questions contemporaines de jeunes telles que l’exclusion sociale, l’intimidation, mais aussi le problème aigu du blocus des îles pendant les jours de mauvais temps.

via

Το εργαστήριο διευθύνεται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Camera Zizanio Νίκο Θεοδοσίου.
Την Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ήταν η δημόσια προβολή των ταινιών μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παξών. Η αίθουσα ήταν γεμάτη και όλοι χειροκρότησαν θερμά την προσπάθεια των παιδιών.

The workshop was directed by the artistic director of Camera Zizanio Nikos Theodossiou.
On Sunday 14 April 2013 was the public showing of the films at the Conference Hall of the Municipal Council of Paxoi. The room was full of people and everyone warmly applauded the effort of children.

L’atelier a été dirigé par le directeur artistique de la Caméra Zizanio Nikos Theodossiou.
Le dimanche 14 Avril 2013 était la projection publique des films à la salle des conférences du Conseil Municipal de Paxoi. La salle était pleine et tout le monde a chaleureusement applaudi l’effort des enfants.

 .

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανώνυμα σχόλια ή σχόλια που παραπέμπουν σε πλαστή διαδικτυακή προσωπικότητα, με ψευδές e-mail μιας χρήσεως και πλαστό ψευδώνυμο, δεν εγκρίνονται και δεν απαντώνται — Please NOTE: anonymous comments or comments mentioning fake on-line personality with false or disposable e-mail and a fake alias, will neither be approved nor answered.NOTEZ S’il vous plaît: Les commentaires anonymes ou des commentaires mentionnant fausse personnalité en ligne, avec e-mail faux ou jetable et un faux alias, ne seraient ni approuvés ni répondus.

Short Link: http://wp.me/p3lcY-5ku

.

.


Αρέσει σε %d bloggers: